Disclaimer

Disclaimer

Algemene voorwaarden


Toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u automatisch de algemene voorwaarden en ziet u af van alle mogelijke claims tegen Birnstar, haar moeder/dochterbedrijven, filialen of werknemers, die voortkomen uit het gebruik van de website of het materiaal, de informatie, de beoordelingen of de aanbevelingen die erin zijn opgenomen. Deze algemene voorwaarden bestaan verder uit de volgende clausules:

 

Informatie en Legal Notice

Deze website en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen betreffende of verband houdend met Birnstar en haar moeder/dochterbedrijven, filialen, producten en diensten worden verstrekt “zoals zij zijn” zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. Hoewel de informatie op deze website ter goeder trouw is opgesteld om informatie te verschaffen over Birnstar en haar diensten, zal Birnstar, haar moederbedrijven, dochterbedrijven, filialen of werknemers in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, met inbegrip van, echter niet beperkt tot rechtstreekse, onrechtstreekse of speciale schade, gevolgschade of incidentele schade die het gevolg is van of verband houdt met het gebruik van of de toegang tot de website of die het gevolg is van of verband houdt met het materiaal, de informatie, de beoordelingen of de aanbevelingen op deze website.

Birnstar mag ten allen tijden en zonder voorafgaande waarschuwing de nodige wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aanbrengen aan deze algemene voorwaarden, aan de namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen die op deze website worden gebruikt en aan de producten en diensten waarnaar op deze website wordt verwezen. Mogelijk bevat deze website links of verwijzingen naar andere websites die niet onder toezicht van Birnstar staan. Birnstar draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de inhoud van dergelijke links of links binnen de gelinkte sites. U gaat ermee akkoord om de informatie op deze website niet, geheel of gedeeltelijk, te wijzigen, te vervangen of aan te vullen.

 

Intellectuele eigendom

Het materiaal dat op deze website wordt getoond, met inbegrip van, zonder beperkingen, al het redactionele materiaal, foto’s, illustraties en ander grafisch materiaal, en de namen, logo’s, handelsmerken en dienstenmerken zijn eigendom van Birnstar of haar moeder/dochterbedrijven, filialen of licentienemers en zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht of andere wetten op intellectuele eigendommen. Andere producten of bedrijfsnamen die op deze website voorkomen, kunnen de handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.

  • Het is toegelaten om
  • fragmenten uit het materiaal op deze website af te drukken of te downloaden voor niet-commerciële, informatieve doeleinden voor persoonlijk gebruik, of
  • het materiaal op deze website te kopiëren met de bedoeling het, niet voor commerciële doeleinden, door te sturen naar individuen voor persoonlijk, louter informatief gebruik. Dit alles op voorwaarde dat Birnstar, als bron van informatie wordt vermeld en dat die derden ervan op de hoogte worden gesteld dat deze algemene voorwaarden op hen van toepassing zijn en moeten worden nageleefd.

Niets van hetgeen hierin is vervat, zal worden verstaan als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van een patent of handelsmerk van Birnstar, of derden.

Tenzij expliciet vermeld, zal niets van hetgeen hierin is vervat worden verstaan als het verlenen van een licentie of een recht uit hoofde van enig auteursrecht of intellectueel eigendomsrecht in verband met dergelijke informatie, gegevens, producten of diensten.

 

Toepasbare wetgeving en rechtspraak

Deze voorwaarden worden beheerst, verstaan en uitgevoerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Alle geschillen die kunnen ontstaan uit hoofde van deze voorwaarden worden uitsluitend voorgelegd en beslecht door de bevoegde Nederlandse rechtbanken.